Skip to content

R&S Web Application Firewall

• WAF Deployment
• Security
• API Security
• Dedicated Management Console
• Graphic Work Flow

Rohde & Schwarz

เป็นอุปกรณ์แบบ Web Application Firewall ที่มีทั้งแบบ Physical Appliance, Virtual Appliance และแบบ Cloud service ทำหน้าที่ในการป้องกันการโจมตี Web Application จากทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่อุปกรณ์ Firewall หรือ Next-generation firewall ไม่สามารถป้องกันได้ อีกทั้งยังสามารถทำงานแบบ Load balancer สำหรับ Web application server ได้อีกด้วย

Key features

  • Workflow Management System: การตั้งค่า policy การทำงานหลักของอุปกรณ์เป็นรูปแบบของ Graphic Workflow ซึ่งเข้าใจง่าย และมี Template ให้เลือกใช้มากมาย ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไข policy การทำงาน ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเองได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาระบบก็สามารถทำได้
  • Advanced Security Engines: ประกอบด้วยกลไกการรักษาความปลอดภัย ในการตรวจจับและป้องกัน หลากหลายรูปแบบ ทำงานผสมผสานกัน โดยมี Scoring list (weighted pattern-based approach), HTML security, scripting language injection protection, command injection protection
  • JSON Learning: รองรับการทำงานบน Web Application ที่ถูกพัฒนาด้วย JSON ได้ สามารถเรียนรู้รูปแบบ และป้องกันการโจมตีต่างๆ ได้
  • DevSecOps support: สามารถช่วยปิดช่องโหว่ของ Web Application ในระหว่างการพัฒนาระบบ (Pre-production) ได้

Key advantages

  • ป้องกันการโจมตี Web Application ในรูปแบบ OWASP Top 10 ได้ และสามารถทำงานแบบ Load balancing สำหรับ Web Application server ได้
  • การติดตั้ง การตั้งค่า และการบริหารจัดการง่าย ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า เพื่อปรับปรุง และแก้ไขค่าการทำงานได้ง่าย เพราะการทำงานหลักอยู่ในรูปแบบของ Graphic Workflow
  • สามารนำมาใช้งานร่วมกับการพัฒนาระบบได้ ช่วยปิดช่องโหว่ของระบบในกระบวนการก่อนการใช้งานจริง (Pre-production) ได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แบบฟอร์มผู้ติดต่อ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการสาธิตโซลูชัน (POC)

ติดต่อได้ที่  

Titaphat Phorang (Product Manager & Consultant )
Email  :  titaphatp@itgreen.co.th
Mobile: 086 567 6437
Line ID: titadandm

เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย