Skip to content

2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ของเราได้ผ่านวิกฤติหนักๆ มาหลายรอบตั้งแต่การถูกเจ้าของสินค้ารายใหญ่รายหนึ่งตัดการเป็นตัวแทนจำหน่าย เราได้ผ่านการทดสอบคัดสรรเพื่อรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหญ่อีกรายหนึ่ง และได้ผ่านวิกฤติ การเกิดและการแพร่ของโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลานานติดต่อกันกว่า 2 ปีและขณะนี้ก็ยังไม่จบสิ้น เกิดการขาดแคลน Chip Sets ซึ่งทำให้เราไม่มีสินค้าขายและส่งมอบให้ลูกค้า ถือเป็นภาระที่เหนื่อยของชาวไอทีกรีนเรา อย่างไรก็ตามวิกฤติที่เราผ่านมานับว่าเป็นโอกาสของเราเช่นกันกล่าวคือทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เราได้สะสมความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและปรับตัว เราได้หาสินค้าใหม่ๆ มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่ม เราได้คู่ค้าใหม่ๆ เพิ่ม เราได้ตลาดและลูกค้าใหม่ๆ เพิ่ม เราได้พัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะของทีมงานเพื่อให้เหมาะกับสินค้าใหม่และตลาดใหม่ๆ ที่ได้มา เราได้ขยายเข้าไปในตลาดที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ตลาดธนาคาร ตลาดประกันภัย และตลาดราชการ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปี 2564 ธุรกิจของไอทีกรีนก็ไม่ได้เลวร้ายไปกับวิกฤติต่างๆ ที่ได้กล่าวไป เรายังรักษาสภาพการทำธุรกิจของเราไว้ได้ เราสามารถขายสินค้าและบริการได้ 525 ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมา 9% และมีกำไรก่อนหักภาษี ประมาณ 18 ล้านบาทคิดเป็น 2 เท่ากว่าๆ ของปีที่ผ่านมา และเรายังมีรายได้จากการขายเงินลงทุนอีก 13 ล้านบาททำให้มีกำไรรวม 31 ล้านบาท   

ผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานช่วยไอทีกรีนให้ผ่านพ้นปี 2564 มาได้ และขอขอบคุณคู่ค้า ลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ผมเริ่มมองเห็นแนวทางวและมีความหวังว่าบริษัท ไอทีกรีน ของเราจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและพอเพียงได้ในอนาคต