Skip to content
ปี 2540
บริษัท ไอทีกรีน จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งในปี 2540
บริษัท ไอทีกรีน จำกัด(มหาชน) เดิมได้ชื่อ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ITDC) ก่อตั้งในปี 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distribution) โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอพท์แวร์วินโดว์ของไมโครซอฟท์ประเทศอเมริกา และได้เพิ่มสินค้าด้านไอทีตัวอื่นๆอีกมากมายโดยเลือกเฉพาะตราสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาดในระดับโลก และได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจนมีจำนวนดีลเลอร์หรือรีเซลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 1,500 ดีลเลอร์ ตลอดมาบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า
ปี 2540
ปี 2547
ปี 2547
บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบและเนื้อหาของการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านไอทีและขั้นตอนการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนก่อนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดบกพร่องตลอดจนสร้างการบริการและโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้กับดีลเลอร์ เช่น การให้ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลเฉพาะของสินค้า (Product’s Technical Information and Specification) การร่วมกับดีลเลอร์ในการนำเสนอสินค้าและปิดการขาย การให้คำปรึกษา (Consultancy) และออกแบบระบบ (System Design) การให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์และบุคคลากรในการทำการทดสอบการใช้งานสินค้า(Proof of Concept or Product Testing) การมีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า การบริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิคโดยเน้นการทำเป็นภาษาไทยให้แก่ดีลเลอร์และลูกค้า การแก้ปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการบริการ การซ่อมบำรุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาที่ส่งซ่อมอุปกรณ์เป็นต้น
ปี 2547
ปี 2551
ปี 2551 สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าระดับองค์กรทั้งหมด
บริษัทฯได้ปรับสินค้าที่จำหน่าย จากสินค้าประเภทสินค้าส่วนบุคคล(Consumer Product หรือ Volume Product) มาเป็นสินค้าระดับองค์กร(Enterprise Product) โดยเลือกสินค้าที่มีจุดเด่นและจุดขายในตัวเอง และเป็นสินค้าที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและต่อการนำเสนอเป็นโซลูชั่นให้ลูกค้า โดยในปี 2551 สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าระดับองค์กรทั้งหมด
ปี 2551

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที
 2. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  และคู่ค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
 3. เป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
 2. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
 3. รักษาความสัมพันธ์  สื่อสารทำความเข้าใจ ร่วมสร้างและรักษาผลประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และลูกค้าในการสร้างธุรกิจ  ยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 4. ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพื่อหาสินค้าใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาจำหน่าย เพื่อรักษาและสร้างความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ
 5. สร้างและพัฒนาบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและครบวงจรขององค์กร เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ

Business Goals & Strategy

 1. สร้างองค์กรให้มีความมั่นคง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานมีความก้าวหน้าและความสุข ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง
 2. สร้างองค์กรที่พนักงานมีความมุ่งมั่น สนใจและพัฒนาตนเอง มีความสามารถและความชำนาญเพื่อให้เข้าใจธุรกิจและแก้ปัญหาของลูกค้า  ตลอดจนสร้างคุณค่าที่เหมาะสมต่อองค์กรและต่อลูกค้า
 3. สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโต มีทิศทางและขยายขนาดธุรกิจให้เพียงพอ รองรับยอดขายของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ให้มีสัดส่วนยอดขายต่อยอดขายรวมของบริษัทฯที่ 10-20% โดยจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผู้ผลิต ก่อนสิ้นปี 2562
 4. รักษาการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯให้ได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 25% อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายในปี 2562 ที่มียอดขายไม่น้อยกว่า 1,000ล้านบาทต่อปี และรักษาอัตราผลกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 8% ต่อปี