Skip to content

Digital Age Networking in Enterprises

ผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจร ระบบโครงข่ายสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสื่อสารทั้ง Wire line, SDH, DWDM, Wireless, 3G และ GSM ระบบสื่อสารครบวงจรสำหรับองค์กร (Totel Solution for Enterprise) มีทั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Data Network), อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์ (Voice Telephony) ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย  เน็ตเวิร์ค สวิตซ์ (Switch) ที่มีความปลอดภัยสูง ป้องกันภัยคุกคามในระดับพอร์ต (Port Centric) โดยกำหนด Policy เป็นส่วนควบคุม เริ่มตั้งแต่ระดับ Core Switch, Distributed Switch ไปจนถึงในระดับ Edge Switch รวมถึง Router ต่างๆ ด้วย

บริษัท IT Green ผู้แทนจำหน่ายสินค้า Alcatel Lucent โดยนำเสนอการสื่อสารในเครือข่ายและ Solution Could สำหรับธุรกิจทุกขนาด ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค บริการติดตั้งอุปกรณ์โดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการสาธิตโซลูชัน (POC)

ติดต่อได้ที่…

คุณไพรัช เพ็ญสุริยะ  (Product Manager)
Email : pirachp@itgreen.co.th

 

เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย