Skip to content

บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ได้จัดงาน ITGREEN THANK YOU PARTNER เมื่อวันเสาร์ที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เคป ดารา พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ร่วมซื้อขายกับบริษัทเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอไป อีกทั้งยังจัดให้ลูกค้าได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ ปริญญา หอมเอนก ในหัวข้อ รู้เท่าทันไซร์เบอร์ใกล้ตัว การป้องกันและการปรับตัวขององค์กร เข้าสู่การปฏิวัติทางดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย