Skip to content

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) นำทีมโดยคุณเอนก เรืองเศรษฐวิทย์ Vice President และทีมงานซึ่งเป็นศิษย์เก่า ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้มอบอุปกรณ์เครือข่าย Firewall , Wireless  Controller และอุปกรณ์ Access Point พร้อมร่วมบรรยายวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่อาจารย์และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์วัชรชัย คงศิริวัฒนา และอาจารย์นิติการ นาคเจือทอง เป็นตัวแทนภาควิชา ฯ รับมอบอุปกรณ์