เสริมพลังธุรกิจ SME อัปเกรดสู่ Wi-Fi 6 และ 6E

บริหารจัดการง่ายๆ ผ่าน Cloud ด้วย Aruba Instant On AP21 และ AP32

ทุกวันนี้ Wi-Fi ได้กลายเป็นทางเลือกหลักในการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ หรือการให้บริการ Wi-Fi แก่ลูกค้าก็ตาม

แน่นอนว่าการส่งมอบประสบการณ์การใช้งาน Wi-Fi ที่รวดเร็วให้กับพนักงานและลูกค้านั้นก็ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และทุกวันนี้ การเลือกใช้ Wi-Fi 6 และ Wi-Fi 6E ที่มีความเร็วสูงนั้นก็เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวสำหรับธุรกิจ SME ที่จะทำให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

Aruba Instant On สามารถตอบโจทย์การอัปเกรดระบบเครือข่ายไร้สายของธุรกิจ SME สู่ Wi-Fi 6 และ Wi-Fi 6E ได้อย่างคุ้มค่า ด้วย Aruba Instant On AP21 และ AP32 พร้อมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ง่ายดายผ่าน Cloud ซึ่งไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตลอดอายุการใช้งาน และบทความนี้ เราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับทั้งสองผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจกันครับ

ธุรกิจ SME จะเลือกใช้ Wi-Fi 6 หรือ Wi-Fi 6E ดี? แล้วทั้งสองเทคโนโลยีต่างกันอย่างไร? เหมาะกับการใช้งานแบบไหน?

สำหรับธุรกิจ SME นั้น การเลือกใช้ Wi-Fi 6 และ Wi-Fi 6E จะมีข้อที่ควรต้องรู้เบื้องต้นก่อนพิจารณาตัดสินใจดังนี้

  • Wi-Fi 6 นั้นจะรองรับการเชื่อมต่อที่ 2 ย่านความถี่ ได้แก่ 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งอุปกรณ์แทบทั้งหมดที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smartphone, Tablet หรืออุปกรณ์อื่นๆ ก็มักจะรองรับการเชื่อมต่อใน 2 ย่านความถี่นี้อยู่แล้ว ดังนั้นสำหรับการใช้งานโดยทั่วๆ ไป Wi-Fi 6 ก็เพียงพอที่จะตอบโจทย์แล้ว
  • Wi-Fi 6E นั้นจะรองรับการเชื่อมต่อที่ 3 ย่านความถี่ ได้แก่ 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz ซึ่งสำหรับย่านความถี่ 6GHz นั้น จะมีเพียงอุปกรณ์รุ่นใหม่มากๆ หรืออุปกรณ์รุ่นเรือธงเท่านั้นที่รองรับ ซึ่งในปัจจุบันแม้จะยังมีจำนวนไม่มากนัก แต่ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่รองรับย่านความถี่นี้เพิ่มเติม ทำให้การใช้งาน Wi-Fi 6E นั้น จะสามารถให้บริการความเร็วได้สูงกว่า และรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากขึ้นต่อ Access Point แต่ละชุดได้ จึงเหมาะสำหรับการตอบโจทย์ในระยะยาวที่ธุรกิจเชื่อว่าจะมีการนำอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่รองรับย่านความถี่ 6GHz มาใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นในการเลือกใช้งานระหว่าง Wi-Fi 6 และ Wi-Fi 6E นั้น จะต้องพิจารณาในระยะยาวเป็นหลัก ว่าธุรกิจจะมีการนำอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้งานมากน้อยเพียงใด มีความจำเป็นในการเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงเพียงใด และมีอุปกรณ์จำนวนมากเพียงใดในการนำมาเชื่อมต่อใช้งานกับ Access Point แต่ละชุดนั่นเอง

Aruba Instant On AP21 – ตอบโจทย์การใช้ Wi-Fi 6 ในธุรกิจ SME

Credit : HPE Aruba Networking

Aruba Instant On AP21 คือ Indoor Wi-Fi 6 Access Point ที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันสูงสุดถึง 50 อุปกรณ์ต่อ Access Point โดยรองรับย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ด้วยความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดรวมกัน 1.5Gbps รวมถึงยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ในมาตรฐานเก่าก่อนหน้าอย่างเช่น Wi-Fi 5 และอื่นๆ ได้ โดยสามารถบริหารจัดการได้ผ่าน Cloud ของ Aruba Instant On

นอกจากนี้ Aruba Instant On AP21 ยังรองรับการเชื่อมต่อด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Mesh ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานภายในอาคารที่ยากต่อการเดินสายได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับพลังงานไฟฟ้าจาก PoE มาตรฐาน 802.3af หรือการเสียบ Adapter จ่ายไฟก็ได้เช่นกัน

Aruba Instant On AP21 เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง, การติดตั้งในร้านค้าหรือคาเฟ่เพื่อให้บริการพนักงานและลูกค้าไปพร้อมกัน รวมถึงการติดตั้งใช้งานภายในห้องประชุม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba Instant On AP21

ได้ที่ : https://www.arubainstanton.com/products/access-points/access-point-21/

Aruba Instant On AP32 – ตอบโจทย์การใช้ Wi-Fi 6E ในธุรกิจ SME

Credit : HPE Aruba Networking

Aruba Instant On AP32 คือ Indoor Wi-Fi 6E Access Point ที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันสูงสุดถึง 75 อุปกรณ์ต่อ Access Point โดยรองรับย่านความถี่ 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz ด้วยความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดรวมกัน 3.6Gbps รวมถึงยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ในมาตรฐานเก่าก่อนหน้าอย่างเช่น Wi-Fi 5 และอื่นๆ ได้ โดยสามารถบริหารจัดการได้ผ่าน Cloud ของ Aruba Instant On

เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า Aruba Instant On AP32 ก็รองรับการเชื่อมต่อด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Mesh เช่นกัน ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานภายในอาคารที่ยากต่อการเดินสายได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับพลังงานไฟฟ้าจาก PoE มาตรฐาน 802.3bt/at หรือการเสียบ Adapter จ่ายไฟก็ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Aruba Instant On AP32 นั้นต้องใช้พลังงานมากกว่า Aruba Instant On21 จากการที่อุปกรณ์รองรับย่านความถี่ 6GHz เพิ่มขึ้นมานั่นเอง

Aruba Instant On AP32 เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง, การติดตั้งในร้านค้าหรือคาเฟ่เพื่อให้บริการพนักงานและลูกค้าไปพร้อมกัน รวมถึงการติดตั้งใช้งานภายในห้องประชุม โดยจะสามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หนาแน่นกว่า Aruba Instant On AP21 แต่อุปกรณ์ของผู้ใช้งานก็ต้องรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6E ที่ย่านความถี่ 6GHz ด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aruba Instant On AP32

ได้ที่ : https://www.arubainstanton.com/products/access-points/access-point-32/

บริหารจัดการเครือข่ายผ่าน Cloud ด้วย Aruba Instant On

Credit : HPE Aruba Networking

ในการบริหารจัดการ Access Point ของระบบ Aruba Instant On นั้น จะสามารถทำผ่าน Cloud ได้ทั้งหมดบน Web Browser และ Mobile Application ทั้ง iOS และ Android ทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถทำการตรวจสอบ ตั้งค่า และแก้ไขปัญหาได้จากศูนย์กลางสำหรับระบบเครือข่ายทุกๆ สาขา ครอบคลุมทั้งส่วนของ Access Point และ Network Switch จากหน้าจอเดียว โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

  • Monitoring Site Health ติดตามการทำงานของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้ใช้งานภายในระบบเครือข่ายแต่ละสาขา
  • Configuring Networks ตั้งค่าการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย โดยรองรับการสร้าง 8 SSID และกำหนดการยืนยันตัวตนเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้งาน
  • Analyzing Application Usage ติดตามการเชื่อมต่อใช้งาน Application ต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายของระบบเครือข่ายได้อย่างแม่นยำ
  • Managing Clients แสดงรายการของอุปกรณ์และผู้ใช้งานทั้งหมดที่เชื่อมต่อเครือข่าย รวมถึงสามารถทำการ Block อุปกรณ์หรือผู้ใช้งานได้
  • Managing Sites Remotely ควบคุมการเพิ่มอุปกรณ์ Access Point หรือ Network Switch ในสาขาต่างๆ ได้จากศูนย์กลาง โดยรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ Access Point และ Network Switch รวมกันได้ 50 อุปกรณ์ต่อระบบ

สนใจ Aruba Instant On ติดต่อ IT Green ได้ทันที

ผู้ที่สนใจโซลูชันจาก HPE Aruba Networking สามารถติดต่อทีมงาน IT Green ได้ทันทีที่

Email : itghpe@itgreen.co.th

 Line ID : @itgreen

หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อขอใบเสนอราคาได้ทันที

Recommended Posts