CSR : บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ ระบบ Network & Security ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วน รวมถึงในส่วนของพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) จึงได้เล็งเห็นถึงระบบ Network & Security ในภาคส่วนของพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พุทธวจนและบำรุงสงฆ์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ Network & Security ให้กับ “วัดนาป่าพง” พร้อมทั้งติดตั้ง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 290,000 บาท

CSR วัดนาป่าพง

Recommended Posts