Skip to content

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     ปี 2561 ที่ผ่านมานับว่าเป็นอีกปีที่เหนื่อยยากสำหรับบริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ขายต้องการส่วนแบ่งตลาด ในขณะที่ตลาดไอทีในประเทศเติบโตไม่มากส่งผลให้เกิดสงครามราคา เจ้าของสินค้าเข้าแทรกแซงการกำหนดราคาขายส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาก บริษัทยังคงรักษาคุณภาพการบริการ รักษาพนักงาน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบของ Digital Transformation ที่กำลังเป็นกระแสการตื่นตัวให้เกิดการปรับตัวขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ  ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากการตัดการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ด้านความปลอดภัยข้อมูลเครือข่าย แม้ว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 และมีผลเดือนมกราคม 2562 ก็ตาม ซึ่งมีผลต่อยอดขายและต่ออัตรากำไรขั้นต้น และยังส่งผลต่อยอดขายในปี 2562 อย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ยอดขายในปี 2562 ลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามสาเหตุดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ปรับ Portfolio สินค้าให้เหมาะสม หลากหลายและมีศักยภาพยิ่งขึ้น บริษัท ฯ สามารถขยายตลาดไปยังตลาดองค์กรขนาดใหญ่ให้บริษัท ฯ มีความเข้มแข็งขึ้นในระยะยาว แม้ว่ามีเหตุการณ์การดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2561 บริษัท ฯ ยังสามารถทำรายได้รวม จำนวน 638 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2560 จำนวน 635 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลงเหลือเพียง 103.5 ล้านบาท จากปี 2560 ที่ทำได้ 114.3 ล้านบาท เติบโตลดลง 9% นอกจากนั่นยังมีผลมาจากการปรับเปลี่ยนการลงบัญชีในปี 2561 ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนหน้ากล่าวคือมีการเลื่อนการรับรู้รายได้ของการบริการให้มาลงบัญชีในปี 2562 ประมาณ 8 ล้านบาท บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ลดลงเหลือ 15.60 ล้านบาท จากปีที่ 2560 จำนวน 33 ล้านบาท เติบโตลดลง 53%  และยังได้รับผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านการบริหารที่สูงขึ้น จำนวน 55 ล้านบาทจากปี 2560 จำนวน 48 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาโดยสูงขึ้น 7 ล้านบาท ซึ่งประมาณ 5 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและอีกประมาณ 1.7 ล้านบาทมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุน 

     จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัท ฯ ต้องทำงานให้หนักขึ้น มีภาระต้องปรับองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าและตลาดใหม่ เพื่อสร้างยอดขายใหม่เพื่อชดเชยยอดขายที่จะหายไป ซึ่งอาจต้องการเวลาในการทำตลาดประมาณ 1-2 ปีก่อนที่จะทำยอดชดเชยส่วนที่ลดลงไปได้ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ คาดว่ากลุ่มสินค้าใหม่นี้จะช่วยทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทดีมากยิ่งขึ้น ตลอดหลายปีที่ผมได้ทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะทำให้ ไอทีกรีน มีการเติบโตต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นบริษัทที่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสุขและต้องการร่วมทำงานด้วย

     ในปีนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านที่ผมยังไม่สามารถทำให้บรรลุผลและยังทำให้ห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผมขอยืนยันว่าจะพยายามเดินหน้าต่อไปและมีความมั่นใจว่าจะทำให้ผลการทำงานเข้าใกล้เป้าหมายให้มากขึ้นทุกปี ๆ และทำให้บริษัท ฯ มีความเข้มแข็ง เติบโต ยั่งยืนยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของเรา สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณพนักงานและผู้ถือหุ้นที่ร่วมแรงร่วมใจทำงาน และขอบคุณ ลูกค้า ผู้ขายสินค้า และผู้ถือหุ้น  ที่ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา