Updating your FortiGate’s Firmware

1. ขั้นตอนแรกทำการเช็ค FortiOS Firmware เดิมว่าอยู่ที่ version ใด ไปยัง system > dashboard > status ดูที่ System Information ในส่วนของ Firmware Version ที่ได้ติดตั้งล่าสุด (ตามภาพที่ด้านล่างนี้)

update firmware update

2. กรณีการ update firmware version จำเป็นต้อง update ตาม parth ของ version ที่ fortigate ได้กำหนดไว้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://cookbook.fortinet.com/sysadmins-notebook/supported-upgrade-paths-fortios/ 
(ตามภาพที่ด้านล่างนี้) เช่น หากต้องการ update firmware version 5.2.5 เป็น version 5.4.1  จำเป็นต้อง update ผ่าน version 5.4.0 ก่อน

update firmware update

3. ก่อนทำการ update firmware ทุกครั้งจำเป็นต้อง backup config ก่อน (ตามภาพที่ด้านล่างนี้) เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ของ firmware version ใหม่ หาก firmware version ใหม่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์สามารถนำ config firmware version เก่ามาใช้ได้ หลังการ update firmware โครงสร้างภาพใน firmware จะเปลี่ยนตาม firmware version นั้นๆ

update firmware update

4. หลังจากการ update firmware ใหม่แล้วให้ restart เข้าหน้า fortigate login อีกครั้งเพื่อตรวจสอบการ update

update firmware update