Mobility Controllers

»   ระบบเครือข่ายไร้สายในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Standalone คือการทำงานของ Wireless Access Point แต่ละตัวจะทำงานแยกกัน ส่งผลให้ผู้ดูแลต้องบริหารจัดการแยกแต่ละอุปกรณ์ หากในอนาคตเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้เกิดความยุ้งยากในการบริหารจัดการ

»   Mobility Controller มีหน้าที่ในการบริหารจัดการแบบครบวงจร ทำให้ผู้ควบคุมเกิดความสะดวกสบายในการบริหารจัดการมากขึ้น สามารถควบคุม Access Point ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ด้วย Aruba Mobility Controllers อีกทั้งยังยับยั้งการโจมตีระบบเครือข่ายไร้สาย การทำ VPN เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานภายนอกองค์กรให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรได้อย่างปลอดภัย

controllers