FortiWifi

FortiWifi คือ  ระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงที่มาในรูปแบบ Box Appliance ซึ่ง FortiWifi มี Features เหมือนกับ FortiGate ทุกประการ เพียงแต่ FortiWifi  สามารถทำตัวเองให้เป็น Access Point เพื่อปล่อยสัญญาณ Wireless ได้

FortiWifi