FORTINET TOTAL SECURITY

Firewall ป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกองค์กรที่ไม่หวังดี หรือไม่ได้รับอนุญาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบเเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer) Firewall นี้จะมีการกำหนดกฏเกณฑ์ในการเข้า – ออกหรือการรับ – ส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายนั่นเอง

คุณสมบัติของ Firewall
Protect, Rule Base, Access Control  :  ตรวจสอบนโยบาย (Policy) ที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จะส่งเข้ามาภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer) ขององค์กร หากตรวจสอบแล้วมีข้อมูลที่ไม่ผ่านเพียง 1 นโยบาย Firewall นั้นก็จะไม่อนุญาติให้ข้อมูลผ่านเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นได้

ข้อควรระวังในการใช้งาน Firewall
›   Firewall ไม่สามารถป้องกันระบบได้ 100% หากผู้ใช้งานไม่ได้กำหนดนโยบายเอาไว้ หากกำหนดนโยบายไว้น้อยเกินไปจะเกิดช่องโหว่ในการรักษาความปลอดภัย แต่หากกำหนดนโยบายไว้มากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
›   Firewall จะทำงานตามที่ผู้ใช้กำหนด ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นอันตรายกับองค์กรได้อย่างอัตโนมัติ Firewall เป็นเพียงอุปกรณ์ที่คอยรับคำสั่งหรือการกำหนดนโยบายจากผู้ใช้งานเท่านั้น
›   Firewall จะไม่แจ้งเตือนหากมีการรับเข้า – ส่งออกข้อมูลที่เป็นอันตรายหรือข้อมูลที่ส่งผลเสียกับองค์กร

»   ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.fortinet.com/

11

»  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.fortinet.com/

————————————————————————————————
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการสาธิตโซลูชัน (POC)
ติดต่อได้ที่คุณเติมพงศ์ ธนกุลไพศาล (Assistant Vice President & Product Manager)
Email  :  termphongt@itgreen.co.th
Mobile  :  083-5151909