FortiAnalyzer

FortiAnalyzer คือ ระบบการจัดการและเก็บ Log ข้อมูลที่มาในรูปแบบ Box Appliance ซึ่งต้องทำงานร่วมกับ FortiGate เท่านั้น เนื่องจากปกติแล้ว FortiGate นั้นจะให้ Storage มาไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูล (เพราะหน้าที่หลักของ FortiGate คือ Firewall ) นอกจากที่จะได้ประโยชน์จากการจัดการ Log ข้อมูลแล้ว เมื่อรวม FortiGate + FortiAnalyzer เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถให้องค์กรผ่านข้อบังคับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ว่าด้วยเรื่อง “หลักการจัดเก็บข้อมูล” ที่ต้องเกินกว่า90 วันได้อีกด้วย

FortiAnalyzer