Business Goals & Strategy

  1. สร้างองค์กรให้มีความมั่นคง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานมีความก้าวหน้าและความสุข ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง
  2. สร้างองค์กรที่พนักงานมีความมุ่งมั่น สนใจและพัฒนาตนเอง มีความสามารถและความชำนาญเพื่อให้เข้าใจธุรกิจและแก้ปัญหาของลูกค้า  ตลอดจนสร้างคุณค่าที่เหมาะสมต่อองค์กรและต่อลูกค้า
  3. สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโต มีทิศทางและขยายขนาดธุรกิจให้เพียงพอ รองรับยอดขายของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ให้มีสัดส่วนยอดขายต่อยอดขายรวมของบริษัทฯที่ 10-20% โดยจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ผู้ผลิต ก่อนสิ้นปี 2562
  4. รักษาการเติบโตของธุรกิจหลักของบริษัทฯให้ได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 25% อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายในปี 2562 ที่มียอดขายไม่น้อยกว่า 1,000ล้านบาทต่อปี และรักษาอัตราผลกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 8% ต่อปี