Aruba Beacons

Aruba Beacons เป็นอุปกรณ์สำหรับบอกตำแหน่งภายในอาคารด้วยการใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low-Energy ที่ทำการปล่อยสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุออกมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าทุกคนที่เดินอยู่ภายในอาคารที่มี Ios Device ro Android Device ได้รับข้อมูลตำแหน่งของตัวเองผ่าน Meridian Mobile Application และได้รับข้อมูลข้าวสารต่างๆ ตามตำแหน่งที่ตนเองอยู่ได้ ซึ่งวิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

aruba beacons

การบริหารจัดการ Aruba Beacons ทั้งหมดนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านระบบ Cloud โดย Aruba Beacons ทั้งหมดสามารถทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในองค์กรได้ รวมถึงยังมี Aruba USB Beacons ที่สามารถติดตั้งเข้ากับ Aruba AP เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการทำงานของ Aruba Beacons ทั้งหมดโดยอัตโนมัติอีกด้วย