CDIC 2016 , TIEM TO TRUST

IT Green ร่วมรับฟังสัมนาและออกงาน Cybersecurity and Trust in Digital Era งานสัมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กับควาเชื่อมั่นในยุคดิจิทัล พร้อมด้วย Fortinet และ Elock ณ ไทเทคบางนา ในวันนี้ 12 ตุลาคม 2559
พบกับบูธของเราได้ที่บูธ G19 แล้วพบกันค่ะ