วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที
2. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และคู่ค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
3. เป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
  1. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
  2. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
  3. รักษาความสัมพันธ์  สื่อสารทำความเข้าใจ ร่วมสร้างและรักษาผลประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และลูกค้าในการสร้างธุรกิจ  ยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  4. ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพื่อหาสินค้าใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาจำหน่าย เพื่อรักษาและสร้างความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ
  5. สร้างและพัฒนาบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและครบวงจรขององค์กร เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ